PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 12; Numer/Number 2 (46)/2017:75-78
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2017/2/75
ISSN 1895-6920  
Margula-Jaśkowska D et al. 

Diagnostyka i planowanie leczenia zespołowego w szkieletowych wadach twarzoczaszki

Diagnosis and planning of team therapy in maxillofacial skeletal deformationes


Dorota Margula-Jaśkowska1,A,E,F, Jarosław Jaśkowski2,A,E,F, Tomasz Smektała1,A,E, Jerzy Szyndel1,E,F, Katarzyna Sporniak-Tutak1,A,E,F
1 Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2 Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 27.03.2017. Accepted: 20.04.2017. Published: 05.05.2017
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Margula-Jaśkowska D, Jaśkowski J, Smektała T, Szyndel J, Sporniak-Tutak K: Diagnostyka i planowanie leczenia zespołowego w szkieletowych wadach twarzoczaszki; Asyst Hig Stomatol 2017,46,75-78.

STRESZCZENIE
W ostatnich latach zaobserwowano istotny postęp w zakresie chirurgii ortognatycznej. Dzięki zwróceniu uwagi na zasadność ścisłej współpracy ortodontyczno-chirurgicznej możliwe jest uzyskanie satysfakcjonujących i stabilnych wyników leczenia, zarówno w zakresie estetycznym, jak i funkcjonalnym. Kluczowe w pozyskaniu tych wyników jest odpowiednie przeprowadzenie diagnostyki, wybór metody, czasu i leczenia. Diagnostyka obejmuje obrazowanie radiologiczne, analizę zdjęć fotograficznych, modeli, badanie ogólne pacjenta w uzupełnieniu o szczegółowe badania krwi. Indywidualnie stworzony plan optymalizuje proces leczenia i umożliwia pozyskanie oczekiwanych efektów. W pracy przedstawiono i opisano podstawowe zasady diagnostyki i planowania leczenia zespołowego w chirurgii ortognatycznej.

SŁOWA KLUCZOWE:
chirurgia ortognatyczna, drukowanie 3D, leczenie zespołowe, planowanie 3D, wada szkieletowa, współpraca ortodontyczno-chirurgiczna

ABSTRACT
In recent years, significant progress has been made in the field of orthognathic surgery. Thanks to close orthodontic-surgical cooperation, it is possible to achieve satisfactory and stable outcomes in both aesthetic and functional areas. Proper diagnosis, choice of method and time of treatment is important in obtaining these results. Diagnostics includes radiological imaging, photo and model analysis, general patient examination with particular blood tests. An individually created plan optimizes the treatment process and enables to achieve the expected effects. The basic principles of diagnostics and planning of team therapy in orthognathic surgery are presented and described in the study.

KEY WORDS: orthognathic surgery, 3D printing, team therapy, 3D planning, skeletal defect, orthodontic-surgical cooperation